Tyto obchodní podmínky platí pro nákup prostřednictvím internetového obchodu www.sinara.cz.
Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a souhlasí s nimi.
Provozovatel tohoto internetového obchodu je společnost:

Sinara TCM s.r.o.
U Školky 470, 251 01 Nupaky
IČ: 28529073
DIČ: CZ28529073

Společnost je zapsána u Městského soudu v Praze dne 11. února 2009, oddíl C, vložka 148213
E-mail:  info@sinara.cz
Telefon: +420 776 155 720
Kontaktní adresa: Sinara TCM s.r.o., Revoluční 11, 2. patro, 110 00 Praha 1

 

Definice pojmů

 1. PRODÁVAJÍCÍ – Prodávajícím se rozumí společnost, která prodává nabízené Zboží v internetovém obchodě www.sinara.cz
 2. KUPUJÍCÍ – fyzická nebo právnická osoba, která kupuje Zboží od Prodávajícího na základě kupní Smlouvy.
 3. SMLOUVA – dohoda mezi Kupujícím a Prodávajícím. Prodávající se zavazuje, že dodá Zboží Kupujícímu a Kupující se zavazuje uhradit stanovenou kupní cenu Zboží.
 4. ZBOŽÍ – Zbožím se rozumí veškerý sortiment výrobků, produktů a případně služeb, které jsou uvedeny v internetovém obchodu (e-shopu) Prodávajícího, který je provozován na internetové adrese www.sinara.cz
 5. OP – tyto obchodní podmínky.
 6. ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU– Zboží při převzetí Kupujícím není ve shodě se smlouvou.

Výčet nejdůležitějších bodů obchodních podmínek:

 1. Odesláním objednávky Kupující stvrzuje, že byl obeznámen a souhlasí s těmito OP.
 2. Kupující může provádět objednání Zboží bez registrace.
 3. Osobní údaje Kupujícího jsou zabezpečeny v souladu se zákonem č. 101/200 o ochraně osobních údajů. Smlouva mezi Kupujícím a Prodávajícím a informace v ní obsažené nejsou veřejně přístupné.
 4. Kupní cena Zboží je vždy uváděna včetně DPH.
 5. Aktuální ceny dopravy jsou uvedeny v tomto e-shopu v sekci Doprava a platba.
 6. Dopravu zdarma máte možnost získat v závislosti na výši objednávky, a to pouze u doprav po České a Slovenské republice.
 7. Při registraci a objednávání je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje.
 8. Kupující provede objednávku okamžikem kliknutí na tlačítko „Odeslat objednávku“.
 9. Smlouva (dohoda mezi Kupujícím a Prodávajícím o předání Zboží a úhradě ceny) vzniká v okamžiku doručení e-mailu potvrzujícího objednávku.
 10. Kupující má ze zákona právo odstoupit od Smlouvy (bez udání důvodu) ve lhůtě 14 dnů od převzetí Zboží.
 11. Obvyklá lhůta pro dodání Zboží činí 5 (pět) pracovních dní, pokud je místo dodání na území České republiky. V případě, že je místo dodání na území Slovenské republiky činí obvyklá lhůta pro dodání 7 (sedm) pracovních dní:
 • od akceptace objednávky
 • ode dne následujícího po dni úhrady kupní ceny a to pouze u platby předem.
 1. K dodanému Zboží je vždy přibalena příslušná faktura.
 2. Kupující je povinen ihned při převzetí Zboží prohlédnout neporušenost balení. Porušenou zásilku není Kupující povinen převzít.
 3. Kupující je povinen do 3 (tři) pracovních dnů od převzetí Zboží informovat Prodávajícího o zjištěných vadách, jinak se má zato, že je Zboží bezvadné.
 4. Vybavení a součásti tvořící tento internetový obchod (např., fotografie Zboží) jsou chráněny autorským právem.
 5. Prodávající může zrušit Uživatelský účet v případě, kdy Kupující poruší kteroukoli povinnost vyplývající ze Smlouvy, nebo nevyužívá svůj účet déle než 12 měsíců.
 6. Prodávajícím je firma Sinara TCM s.r.o.

I. Základní ustanovení

 1. Tyto Obchodní podmínky [dále jen „OP“] upravují smluvní vztahy při dodávce Zboží ze strany Prodávajícího Kupujícímu. Společné označení pro Prodávajícího a Kupujícího je „Smluvní strany“, popř. „Strany“, a jednotlivě „Strana“ či „Smluvní strana“.
 2. Závazkový vztah Prodávajícího a Kupujícího a veškeré právní vztahy, založené tímto závazkovým vztahem, se vždy řídí právem České republiky, zejména pak uzavřenou Smlouvou, OP, zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem [dále jen „OZ“] a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů [dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele“]; není-li však Kupujícím spotřebitel, ve smyslu ustanovení § 419 OZ ve spojení s ustanovením § 2 odst. 1 písm. a) Zákona o ochraně spotřebitele, na závazkový vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím se Zákon o ochraně spotřebitele nepoužije, nestanoví-li právní předpis jinak. Všechny případné spory vzniklé mezi Prodávajícím a Kupujícím se zavazují Prodávající a Kupující řešit především vzájemnou dohodou obou stran; nedojde-li k této dohodě, řešení všech těchto sporů spadá do pravomoci obecných soudů České republiky. Prodávající a Kupující shodně sjednávají, že pokud bude dle právních předpisů České republiky dána věcná příslušnost okresního soudu, bude místně příslušným soudem Obvodní soud pro Prahu 10, a v případě, že bude dle právních předpisů České republiky dána věcná příslušnost krajského soudu, bude místně příslušným soudem Městský soud v Praze.
 3. OP určují část obsahu kupní Smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím za účelem převodu vlastnického práva ke Zboží a realizace dodávky Zboží. Pokud se v OP hovoří o „Smlouvě“, pak se má na mysli kupní Smlouva na dodávku Zboží.
 4. Odesláním objednávky z internetové adresy www.sinara.cz [dále také jen „e-shop“] Kupující stvrzuje, že byl seznámen s OP a s uvedenými podmínkami souhlasí. OP jsou závazné pouze pro prodej Zboží prostřednictvím e-shopu.
 5. OP upravují také práva a povinnosti Smluvních stran při využívání webové stránky Prodávajícího umístěné na adrese www.sinara.cz, jakož i další související právní vztahy.
 6. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení, vzhled, uspořádání, grafické prvky a další součásti tvořící e-shop (včetně fotografií nabízeného Zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící e-shop.

II. Uživatelský účet

 1. Na základě registrace Kupujícího provedené v e-shopu může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující provádět objednávání Zboží [dále jen „Uživatelský účet“]. Registrace je zcela dobrovolná a Kupující může provádět objednávání Zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní e-shopu.
 2. Při registraci v e-shopu a při objednávání Zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny vyplňované údaje. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v Uživatelském účtu a při objednávání Zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu a bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost, pokud Kupující tuto svou povinnost poruší. Kupující není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.
 4. Prodávající může zrušit Uživatelský účet v případě, kdy Kupující poruší kteroukoli povinnost vyplývající ze Smlouvy (včetně OP), či v případě, kdy Kupující svůj Uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá.
 5. Kupující bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

III. Uzavření Smlouvy

 1. Smlouva je uzavřena na základě objednávky Kupujícího a její akceptace Prodávajícím. Ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se neuplatní. Pro objednání Zboží vyplní Kupující objednávkový formulář v e-shopu, přičemž v tomto formuláři je třeba uvést alespoň následující údaje:
 • identifikační údaje Kupujícího, a to v rozsahu: jméno a příjmení (název/firma/IČO), adresa bydliště (sídla), přičemž pro případ určení jiného místa dodání, než které je označeno jako bydliště (sídlo), může Kupující v tomto formuláři využít pole „Doručovací údaje:“. Nebude-li  uvedeno jiné místo dodání, má se za to, že je jím adresa bydliště (sídla), emailová adresa a kontaktní telefonní číslo;
 • identifikaci objednávaného Zboží z nabídky Prodávajícího;
 • požadované množství Zboží;
 • cenu Zboží dle cen Prodávajícího, které jsou zveřejněny v e-shopu; (volbu způsobu dodání včetně akceptace nákladů na dodání);
 • volbu způsobu úhrady kupní ceny.

Kupující odpovídá za správnost údajů uvedených v objednávce. Nebude-li objednávka obsahovat uvedené údaje, Prodávající není povinen na takovou objednávku reagovat, avšak může ji uznat jako řádnou. Odesláním objednávky Kupující akceptuje kupní cenu Zboží, jakož i cenu dopravy do místa dodání Zboží.

 1. Před zasláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné.
 2. Po doručení správně vyplněné objednávky je Prodávající povinen Kupujícímu potvrdit její doručení, a to prostřednictvím e-mailu odeslaného na emailovou adresu Kupujícího uvedenou v objednávce. V okamžiku doručení potvrzujícího e-mailu Kupujícímu je uzavřena Smlouva. V případě, že Kupujícím je spotřebitel,  zašle Prodávající  v textové podobě znění uzavřené Smlouvy a znění těchto OP. V případě, že Kupujícím je podnikatel ve smyslu příslušných ustanovení OZ, považuje se za akceptaci objednávky i přímé dodání objednaného Zboží bez předchozího výslovného projevu vůle Prodávajícího.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo neakceptovat objednávku nebo její část v případě, že se Zboží již nevyrábí, nedodává nebo je již vyprodáno, popřípadě existuje jiný relevantní důvod, pro který po Prodávajícím nelze spravedlivě požadovat akceptaci objednávky (např. z důvodu porušení dříve uzavřených Smluv), přičemž Prodávající bude bez zbytečného odkladu Kupujícího o těchto skutečnostech informovat některým z prostředků komunikace na dálku. Za neakceptaci objednávky se považuje i neodeslání potvrzení o doručení objednávky (viz předchozí odstavec těchto OP). V případě, že za výše uvedených okolností Kupující již zaplatil kupní cenu nebo její část a objednávka nebyla Prodávajícím akceptována, bude mu tato částka vrácena, a to nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne jejího připsání na účet Prodávajícího. Uvedená lhůta se považuje za dodrženou, bude-li v této lhůtě podán(a) příkaz k úhradě nebo poštovní poukázka.

IV. Dodání zboží

 1. Prodávající dodá Zboží do místa bydliště (sídla) Kupujícího uvedeného v objednávce. Kupující může v rámci objednávky určit jiné místo dodání Zboží, než které označil jako svoji adresu bydliště (sídla). V takovém případě Kupující uvede v objednávkovém formuláři, v poli pro Doručovací údaje označeném jako „Doručovací údaje:“, toto jiné místo dodání a kontaktní osobu zmocněnou k převzetí Zboží v tomto místě. Toto místo se pak považuje i za místo k úhradě kupní ceny, nebude-li uhrazena jinak.
 2. Kupující bere na vědomí, že v případě zvolení v rámci objednávky možnosti úhrady kupní ceny Zboží prostřednictvím bezhotovostního bankovního převodu, dodací lhůty počínají běžet ode dne následujícího po dni připsání plné výše sjednané kupní ceny (včetně ceny dopravy) na bankovní účet Prodávajícího. Obvyklá lhůta pro dodání Zboží činí 5 (pět) pracovních dní od akceptace objednávky, pokud je místo dodání na území České republiky. V případě Slovenské republiky je obvyklá lhůta pro dodání 7 (sedm) pracovních dní. Kupující je srozuměn s tím, že termín dodání je ovlivněn zejména dostupností Zboží na skladě Prodávajícího, jakož i objednaným Zbožím, a proto v ojedinělých případech může být dodací lhůta delší, o čemž bude Kupující, některým z prostředků komunikace na dálku, při akceptaci objednávky Prodávajícím nebo bez zbytečného odkladu po této akceptaci vyrozuměn. Prodávající si zároveň vyhrazuje právo na prodloužení termínu dodání Zboží v případě výskytu nepředvídatelných událostí (vyšší moci).
 3. Kupující má právo zvolit způsob dopravy dle aktuálních možností uvedených v e-shopu. Přeprava bude realizována prostřednictvím externí přepravní společnosti nebo prostřednictvím držitele poštovní licence.
 4. Kupující se zavazuje Zboží převzít a zaplatit za ně sjednanou kupní cenu.
 5. Převzetí Zboží je Kupující povinen potvrdit na příslušných dokumentech svým podpisem, příp. podpisem pověřené osoby. Při převzetí Zboží je Kupující povinen ihned za přítomnosti zaměstnance přepravní společnosti nebo zaměstnance držitele poštovní licence prohlédnout neporušenost balení (zásilky), přičemž bude-li balení zjevně poškozeno, není povinen zásilku převzít. Převzetím Zboží a podpisem dodacího listu či jiného obdobného dokumentu Kupující stvrzuje, že obal zásilky nebyl poškozen. Kupující je povinen do 3 (tři) pracovních dnů od převzetí Zboží informovat Prodávajícího o zjištěných vadách, a to např. prostřednictvím emailu: info@sinara.cz, jinak se má zato, že je Zboží bezvadné.
  Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny. Jestliže však byla kupní cena zaplacena před dodáním Zboží, přechází vlastnické právo na spotřebitele okamžikem převzetí objednaného Zboží.
 6. V případě nezastižení Kupujícího nebo osoby zmocněné k převzetí Zboží na adrese místa dodání bude postupováno podle pravidel příslušného přepravce nebo držitele poštovní licence. Případné vícenáklady spojené s opakovanými pokusy o doručení Zboží včetně případného poplatku za uskladnění, jakož i vícenáklady vzniklé v důsledku odmítnutí převzetí řádně dodaného Zboží, je Kupující povinen Prodávajícímu uhradit, a to ve výši dle ceníku příslušného přepravce nebo držitele poštovní licence. Takové vícenáklady tedy mohou být Kupujícímu dodatečně účtovány.
 7. K dodávanému Zboží bude vždy přibalena i příslušná faktura s náležitostmi stanovenými právními předpisy.
 8. Prodávající je oprávněn odmítnout předat Zboží Kupujícímu, pokud nebude plně uhrazena kupní cena a/nebo cena dopravy.

V. Kupní cena a platební podmínky

 1. Kupující je povinen uhradit Prodávajícímu za dodané Zboží kupní cenu, která je uvedena u příslušného Zboží v e-shopu. Kupní cena Zboží je uváděna včetně DPH v zákonné výši. Společně s kupní cenou Zboží je Kupující povinen uhradit cenu dopravy do místa dodání, není-li dále stanoveno jinak. Aktuální ceny dopravy jsou taktéž uvedeny v e-shopu v sekci Doprava a platba.
 2. Změny cen Zboží, dopravy či změny limitu pro nárok Kupujícího na dopravu Zboží zdarma jsou plně v dispozici Prodávajícího, avšak provedené změny nemohou mít vliv na již uzavřené Smlouvy, nebude-li mezi Smluvními stranami sjednáno jinak. Změna cen a limitu je účinná zveřejněním v e-shopu, nebude-li Prodávajícím výslovně stanoveno jinak.
 3. Úhrada kupní ceny (včetně ceny dopravy) je možná:
 • bezhotovostně na účet Prodávajícího, který bude uveden v akceptaci objednávky, příp. bude neprodleně sdělen Kupujícímu prostřednictvím potvrzovacího emailu;
 • při dodání/převzetí Zboží (na dobírku) v hotovosti k rukám smluvního přepravce nebo držitele poštovní licence;
 1. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí Zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná ve lhůtě 5 dnů od uzavření Smlouvy. Pozor – pokud do 5 dnů platba nebude připsána na účet internetového obchodu Sinara.cz, objednávka bude stornována!
 2. Kupní cena se v případě bezhotovostního převodu považuje za uhrazenou okamžikem jejího připsání na účet Prodávajícího. Kupní cena, jejíž úhrada je mezi Prodávajícím a Kupujícím sjednána v hotovosti, se považuje za uhrazenou okamžikem jejího předání zaměstnanci držitele poštovní licence nebo zaměstnanci smluvního přepravce.
 3. V případě volby dopravy do Slovenské republiky a po Evropě je akceptována pouze platba bankovním převodem předem na účet Prodávajícího.

VI. Záruka

 1. Prodávající prohlašuje, že veškeré nabízené Zboží je nové, a poskytuje Kupujícímu, jenž není podnikatelem, u kterého je již při uzavření Smlouvy zřejmé, že se koupě netýká jeho podnikatelské činnosti, na toto Zboží záruku (§ 2165 OZ ve spojení s ustanovením § 2113 až 2117 OZ) po dobu, která je na obalu každého Zboží vyznačena jako doba spotřeby (použitelnosti), to vše za předpokladu, že Kupující řádně dodrží veškeré podmínky pro řádné skladování příslušného Zboží uvedené na jeho obalu nebo na www.sinara.cz. Pokud je Kupujícím podnikatel bude příslušná záruka a délka záruční doby sjednána v příslušné kupní smlouvě, jinak platí výše uvedené podmínky pro Kupujícího, který není podnikatelem.
 2. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že prodávané Zboží je při převzetí Kupujícím bez vad. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující Zboží převezme:
 • Zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se Zboží tohoto druhu obvykle používá. Prodávající však nenese odpovědnost za případný negativní vliv na zdravotní stav Kupujícího způsobený objednáním a použitím nevhodného druhu Zboží (např. nesprávným výběrem apod.)
 • Zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.
 • Zboží vyhovuje požadavkům příslušných právních předpisů.
 1. Za vadu se považuje i dodání jiného Zboží. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání Zboží. Záruka se nevztahuje zejména na vady způsobené nevhodným skladováním či použitím, neodborným zacházením, jakož i vady způsobené Kupujícím a/nebo třetími osobami.
 2. Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má Zboží při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, ke kterému dojde okamžikem převzetí zboží Kupujícím, byť se projeví až později v průběhu příslušné záruční doby. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou Prodávající způsobil porušením své povinnosti.
 3. Kupující je povinen případné vady Zboží reklamovat u Prodávajícího do 3 (tři) pracovních dnů od převzetí Zboží a nejlépe písemně na adrese Sinara TCM s.r.o., Revoluční 11, 2. patro, 110 00 Praha 1, Česká republika nebo emailové adrese info@sinara.cz. Pokud Kupující tak neučiní, má se zato, že Zboží je bezvadné. K reklamaci je Kupující oprávněn využít Reklamační formulář zveřejněný v e-shopu v sekci Reklamační řád.
 1. Je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy, má Kupující právo:
 • na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady nebo dodáním chybějícího Zboží
 • odstoupit od smlouvy. Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího. Nezvolí-li Kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení Smlouvy.
 1. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 (tří) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba, přiměřená podle druhu Zboží či služby, potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení Smlouvy. Ustanovení tohoto odstavce se použije pouze v případě, že je Kupujícím spotřebitel.
 2. Kupující, který je podnikatelem, nemůže odstoupit od Smlouvy (ustanovení následujícího článku VII. OP tímto není dotčeno), ani požadovat dodání nového Zboží, nemůže-li Zboží vrátit v tom stavu, v jakém jej obdržel. To neplatí:
 • došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady Zboží,
 • použil-li Kupující Zboží ještě před objevením vady,
 • nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení Zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
 • prodal-li Kupující Zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li jej, anebo pozměnil-li Zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující Prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá Prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití Zboží prospěch.
 1. Je-li Kupujícím podnikatel, u kterého je však již při uzavření Smlouvy zřejmé, že se koupě týká jeho podnikatelské činnosti, musí vady reklamovat pouze písemně, přičemž způsob, jakým bude oprávněná reklamace Kupujícího vyřízena, a termín vyřízení reklamace (odstranění vad), resp. termín vyřízení vzneseného nároku, určuje Prodávající.
 2. Kupující je povinen Prodávajícímu prokázat, že se jedná o Zboží zakoupené u Prodávajícího a také skutečnost, že jsou vady reklamovány včas ve stanovené lhůtě. V případě, že reklamace bude vyřízena výměnou Zboží, je Kupující povinen vrátit veškeré Zboží, které je předmětem výměny.
 3. Bude-li reklamace shledána neoprávněnou, má Prodávající právo požadovat úhradu účelně vynaložených nákladů souvisejících s touto neoprávněnou reklamací; to neplatí, pokud je Kupujícím jiná osoba než podnikatel, u kterého je již při uzavření Smlouvy zřejmé, že se koupě týká jeho podnikatelské činnosti.
 4. Není-li pro případy, kdy to OZ umožňuje, v těchto OP či Smlouvě ujednáno jinak, použijí se při uplatnění práv z vadného plnění (reklamaci) příslušná ustanovení OZ, zejména pak ustanovení § 2099 – 2117 OZ a ustanovení § 2165 – 2174 OZ. Je-li Kupujícím spotřebitel, užijí se dále ustanovení Zákona o ochraně spotřebitele.

VII. Odstoupení od Smlouvy a vrácení Zboží

 1. Kupující, který je spotřebitelem, mají právo odstoupit od Smlouvy uzavřené prostřednictvím prostředků komunikace na dálku ve smyslu příslušných ustanovení OZ ve lhůtě 14 dnů následujících po dni, kdy Kupující nebo jím určená třetí osoba (jiná, než dopravce) převezme Zboží; odstoupit lze i bez uvedení důvodu a bez uplatnění jakékoli sankce ze strany Prodávajícího. Spotřebitel však není oprávněn odstoupit od smlouvy v případech  uvedených v ustanovení § 1837 OZ.
 2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy musí Kupující o svém odstoupení od Smlouvy informovat Prodávajícího formou jednostranného právního jednání (např. dopisem, zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Sinara TCM s.r.o., Revoluční 11, 2. patro, 110 00 Praha 1, Česká republika, nebo emailem na adresu info@sinara.cz). Kupující může použít Oznámení odstoupení od smlouvy(je zveřejněno v e-shopu v sekci Reklamační řád).
 3. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od Smlouvy Prodávajícímu před uplynutím příslušné lhůty (viz odst. 1 tohoto článku).
 4. Pokud Kupující odstoupí od Smlouvy, Prodávající mu vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení o odstoupení od Smlouvy, všechny platby, které od Kupujícího obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů, vzniklých v důsledku Kupujícím zvoleného způsobu dodání Zboží, který je jiný, než nejlevnější způsob standardního dodání Zboží, nabízený Prodávajícím). Pro vrácení plateb bude použit stejný platební prostředek, který Kupující použil pro provedení počáteční transakce, pokud Kupující výslovně neurčil jinak. V žádném případě však s vrácením plateb Kupujícímu nevzniknou další náklady.
 5. Platby budou Prodávajícím zaslány zpět Kupujícímu až po obdržení vráceného Zboží nebo poté, co Kupující prokáže, že zboží odeslal zpět Prodávajícímu; rozhoduje okamžik, který nastane dříve.
 6. Kupující je povinen Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od Smlouvy, zaslat zpět Prodávajícímu na adresu Sinara TCM s.r.o., Revoluční 11, 2. patro, Praha 1, 11000, Česká republika; na téže adrese je možno Zboží vrátit osobně. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud je v jejím rámci Zboží Prodávajícímu odesláno.
 7. Kupující nese přímé náklady, spojené s vrácením Zboží, jestliže toto Zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 8. Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty Zboží v důsledku nakládání s tímto Zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi Zboží.
 9. Na Kupující, který není spotřebitelem, se tento článek OP nepoužije, nestanoví-li právní předpisy jinak.
 10. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, pokud:
 • Prodávající dodal zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím
 • Kupující porušil originální obal zboží
 • Prodávající dodal zboží upravené podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu
 • nevhodně skladoval dodané zboží – (skladování – viz etiketa na obalu)
 1. Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písm. j) NOZ sděluje Prodávající, že s mimosoudní stížností se spotřebitel má obrátit předně na Prodávajícího a dále na kontrolní orgán, kterým je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek, stanovených příslušnými právními předpisy.

VIII. Ochrana osobních údajů

 1. Uskutečněním objednávky v internetovém obchodě či jiným způsobem dává Kupující Prodávajícímu souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Osobní údaje jsou Prodávajícím zpracovávány v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, v případě podnikatele IČ a DIČ, telefon, email a údaje o uskutečněných nákupech.
 2. Údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.
 3. Osobní údaje Kupujících zpracovávají pověření zaměstnanci.
 4. Účelem zpracování osobních údajů je uzavření kupní Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím, plnění jednotlivých smluvních povinností, tedy především vyřízení objednávky a dodání Zboží a dále plnění účetních a daňových povinností Prodávajícího vyplývajících ze zvláštních právních předpisů a dále za účelem marketingu, nabízení dalšího zboží, případné další obchodní spolupráce či dalších smluvních vztahů, a to až do doby, než písemně doručí Kupující Prodávajícímu svůj nesouhlas s takovým zpracováním.
 5. Osobní údaje jsou zpracovávány v počítačovém systému Prodávajícího a jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Vybrané údaje jsou poskytovány smluvnímu dopravci Prodávajícího, což je nutné pro dodání Zboží Kupujícímu.
 6. Zpracování osobních údajů probíhá po dobu nezbytnou pro vyřizování objednávek a plnění příslušných smluvních, účetních a daňových povinností Prodávajícího.
 7. Na základě žádosti má Kupující kdykoliv právo na přístup ke svým osobním údajům a na poskytnutí informace o zpracování svých osobních údajů. Za sdělení těchto informací může být požadována úhrada nákladů, jež Prodávajícímu v této souvislosti vzniknou.
 8. Domnívá-li se Kupující, že dochází ke zpracování osobních údajů v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů nebo jsou-li zpracovávané údaje nepřesné, má Kupující jakožto subjekt údajů právo požadovat vysvětlení této skutečnosti a požadovat odstranění závadného stavu, zejména provedení blokace, opravy, doplnění nebo likvidace osobních údajů.

IX. Ostatní ustanovení

 1. Smlouva je uzavírána pouze v českém jazyce, a to v elektronické podobě; Smlouva je po jejím uzavření Prodávajícím archivována, přičemž na písemnou žádost Kupujícího mu bude zaslána některým z prostředků komunikace na dálku. Podstatné náležitosti Smlouvy včetně identifikace Kupujícího nejsou veřejnosti přístupné. Aktuální znění těchto obchodních podmínek platí, ve znění uvedeném na internetových stránkách Prodávajícího, v den uzavření příslušné kupní Smlouvy. Aktuální znění OP je vždy zveřejněno v e-shopu. Již neúčinné verze OP jsou Prodávajícím archivovány a nejsou veřejně dostupné v e-shopu.
 2. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Kupujícímu nevznikají náklady spojené s použitím komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy, tj. použití e-shopu a nákup v jeho rámci není ze strany Prodávajícího ani třetí osoby nijak zpoplatněn. Kupujícímu vznikají pouze jeho vlastní náklady, jako jsou např. náklady na jeho internetové připojení, náklady na jeho telefonní hovory, které si však hradí sám.
 3. Prodávající není ke Kupujícím vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) OZ.
 4. Kupující bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do e-shopu nebo v důsledku užití e-shopu v rozporu s jeho určením.

X. Cookies

 1. Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité, bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější. Umožňují webu zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například nastavení pozice levého menu, pamatování si Vašeho přihlášení atp. Soubory cookie společnosti Google slouží ke sledování návštěvnosti na našich stránkách.
 2. Používáním tohoto webu souhlasíte, jak s cookies nakládáme.

XI. Informační povinnost dle Zákona č. 112/2016 o evidenci tržeb (EET)

 1. V souladu s požadavkem §25 zákona 112/2016 Sb. Vás informujeme, že „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“
 2. V případě nákupu, či uplatnění dárkového poukazu, nebo u plateb kreditem v internetovém obchodě www.sinara.cz zákazník výslovně souhlasí s tím, že stvrzenku EET v tištěné podobě přikládáme k objednanému Zboží, zákazník ji tedy obdrží při převzetí Zboží, ať již na výdejním místě, nebo v balíčku od přepravní služby.

XII. Řešení sporů

 1. Všechny případné spory, vzniklé mezi Prodávajícím a Kupujícím, se zavazují Prodávající a Kupující řešit především vzájemnou dohodou obou stran.
 2. Kupující, který je v postavení spotřebitele, bere na vědomí, že v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, v platném znění, je subjektem věcně příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ve smyslu citovaného zákona, tedy i k mimosoudnímu řešení sporů ze smluv uzavřených mezi Kupujícím v postavení spotřebitele na straně jedné a Prodávajícím na straně druhé za použití těchto Obchodních podmínek je v souladu s § 20e písm. d) citovaného zákona České obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, Praha 2, PSČ 120 00, IČ 00020869, internetová adresa http://www.coi.cz.
 3. Je-li Kupující spotřebitel a nedojde-li k dohodě dle odst. 1., mimosoudní řešení všech těchto sporů spadá do pravomoci České obchodní inspekce.
 4. Všechny případné spory vzniklé mezi Prodávajícím a Kupujícím lze také řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy, která je zřízena na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete na adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, tak doporučujeme Kupujícímu nejdříve využít kontaktu na Sinara TCM s.r.o. pro vyřešení nastalé situace.
 5. Není-li Kupující spotřebitel a nedojde-li k dohodě dle odst. 1, anebo je-li Kupující spotřebitel a nebyl-li spor vyřešen mimosoudně dohodou dle odst. 2. a současně nebyl-li spor vyřešen mimosoudně před Českou obchodní inspekcí, řešení všech těchto sporů spadá do pravomoci obecných soudů České republiky. Prodávající a Kupující shodně sjednávají, že pokud bude dle právních předpisů České republiky dána věcná příslušnost okresního soudu, bude místně příslušným soudem Obvodní soud pro Prahu 10, a v případě, že bude dle právních předpisů České republiky dána věcná příslušnost krajského soudu, bude místně příslušným soudem Městský soud v Praze.

XIII. Závěrečná ustanovení

 1. Není-li pro některý případ Smluvními stranami sjednáno nebo právními předpisy stanoveno výslovně jinak, jsou Smluvní strany oprávněny doručovat druhé Smluvní straně veškerá oznámení, sdělení a jiné písemnosti také prostřednictvím elektronické pošty, a to v případě Prodávajícího na emailovou adresu uvedenou v prvním článku těchto OP či na emailovou adresu uvedenou v e-shopu a v případě Kupujícího na emailovou adresu uvedenou v objednávce Zboží. Tímto ustanovením není vyloučeno zasílání klasickou poštou nebo osobní předání. Písemnost se považuje za doručenou i v případě, že ji adresát odmítne převzít nebo si ji nevyzvedne ve lhůtě 10 dnů ode dne jejího uložení u poskytovatele poštovních služeb, i když se adresát o jejím uložení nedověděl.
 2. Pokud by kterékoli ustanovení ve Smlouvě bylo nebo by se stalo neplatným nebo právně nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení Smlouvy. Odporuje-li některé ustanovení těchto OP kogentním ustanovením právních předpisů, uplatní se bez dalšího příslušné kogentní ustanovení.
 3. Odchylná ustanovení ve Smlouvě mají přednost před zněním OP.
 4. Pro posouzení případných sporů, vzniklých na základě Smlouvy, jsou příslušné obecné soudy České republiky.
 5. Tyto OP jsou platné a účinné od 1.1.2019. Prodávající je oprávněn OP kdykoliv jednostranně měnit nebo doplňovat. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí vždy OP ve znění účinném v době uzavření příslušné Smlouvy.