Informace o zpracování osobních údajů

společnosti Sinara TCM s.r.o., se sídlem: U Školky 470, 251 01 Nupaky
IČ: 28529073, DIČ: CZ28529073 (dále jen Dodavatel). Objednatelem se rozumí Kupující, resp. druhá smluvní strana.

  1. Informace o Objednateli jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění.
  1. Veškeré údaje získané od Objednatele Dodavatel užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Výjimku představují společnosti zajišťující dopravu nebo platební styk, kterým jsou osobní údaje Objednatelů předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové vyřízení objednávky. Bez výslovného souhlasu Objednatelů Dodavatel nakládá s osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.
  1. Odesláním objednávky Objednatel Dodavateli také udělujete souhlas uchovávat a zpracovávat údaje k obchodním a marketingovým účelům.
  1. Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.4.2016 v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, v textu „GDPR“), dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (v textu „ZOOÚ“) a dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů.
  1. Tímto Objednatel Dodavateli uděluje až do odvolání, jakožto správci osobních údajů, souhlas s tím, aby zpracovával (a to i automatizovaně a zejména prostřednictvím shromažďování, monitorování, profilování, vyhodnocování a uchovávání) osobní údaje Objednatele. To vše v nezbytném rozsahu pro účely zjištění relevantních potřeb Objednatele jako uživatele a nabídnutí a poskytnutí vhodných obchodních nabídek a benefitních zákaznických programů, a to v tištěné formě i elektronickými prostředky. Osobní údaje, které budou na základě tohoto souhlasu zpracovávány, zahrnují zejména jméno, příjmení, titul, trvalý pobyt/místo podnikání, doručovací adresa, číslo bankovního účtu, údaje z předložených dokladů, údaje o platbách a platební morálce, telefonní a emailové spojení, informace identifikující zařízení nebo osobu spojenou s užíváním zařízení, např. IP adresy nebo identifikátory cookies a informace o nákupních preferencích.
  1. Tento souhlas Objednatel uděluje dobrovolně na dobu trvání smluvního vztahu + 15 let a po tuto dobu zároveň bude Dodavatel tyto údaje uchovávat.
  1. Objednatel si vědom toho, že souhlas může kdykoliv odvolat, a to stejným způsobem, jakým ho udělil. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů Objednatele před takovýmto odvoláním souhlasu ani zákonem Dodavateli uložené povinnosti týkající se zpracování osobních údajů Objednatele.
  1. Objednatel bere na vědomí, že neudělení nebo odvolání tohoto souhlasu může mít za následek to, že některé služby jemu nebude možné poskytnout, stejně jako to, že uvedená skutečnost nemá vliv na zákonem uložené povinnosti Dodavatele.
  1. Za podmínek v GDPR a případných souvisejících právních předpisech uvedených Objednatel má právo požadovat od Dodavatele přístup k evidovaným osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz jeho osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů a dále právo na přenositelnost osobních údajů Objednatele. Veškeré žádosti ohledně zpracování osobních údajů lze zaslat na emailovou adresu: info@sinara.cz.
  1. Objednatel má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.